Zákaznická linka: +420 608 278 809 (Po – Pa: 11:00 – 17:00)

 

Reklamační podmínky

Reklamní řád je vydán v souladu s ust. § 18 zákona č. 250/2007 CFU O ochraně spotřebitele a § 612-627 občanského zákoníku.

Článek 1: Obecná ustanovení

Reklamní řád se vztahuje na zboží zakoupené v provozech společnosti D.K s.r.o., Hlavní 12/61, 97211 Lazany, IČO: 48 066 427, DIČ: 2120006746

Tento reklamní řád nabývá účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy – zaplacením a převzetím zboží.
Prodávaná věc musí mít požadovanou, popřípadě právní normu stanovenou kvalitu, musí být bez závodu, musí odpovídat závazným technickým normám.
Prodávající odpovídá za vady, které má prodané věci při jejím převzetí kupujícím. Privecia prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodejci za vadu, za který byla sjednána nižší cena.
Vlastnické právo koupené věci přechází kupujícímu v okamžiku splacení a převzetí dané věci.
Nabytím vlastnického práva přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy, zničení a poškození věci.
Termín „zákazník“ nebo „kupující“ označuje spotřebitele, který je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu svého domácnosti
Termín „prodávající“ znamená podnikatele uvedený v bodě 1 tohoto článku reklamního pořádku.

Článek 2: Záruční doba

Obecná záruční lhůta je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícímu.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen vc převzít do záruční doby nepočítat. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy uplatnil právo, jakož io provedení opravy ao době jeho trvání.
Prodávající může kupujícímu poskytnout záruku přesahující rozsah obecné záruky, podmínky a rozsah záruky určí prodávající.

Článek 3: Uplatnění záruky

Kupující má právo uplatnit na prodejce záruku pouze na zboží, které vykazuje chyby, které způsobily prodejce, se vztahuje záruka a byla koupena u prodejce.
Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícího, a za chyby, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.
Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží.
Právo na odpovědnost za vady musí kupující uplatnit v záruční době, jinak tato práva zanikají.
Kupující je povinen uplatnit právo na odpovědnost za vadu bez zbytečného odkladu po výskytu vady. Pokud je zboží nadále používán kupujícím s vadou, důsledkem čehož je jeho neodstrániteľnosť, nebudou reklamace prodávajícímu uznány.
Kupující bude vystaven reklamním dopisem, v němž uvede druh zboží, kdy byl zakoupen, jeho cena, rozsah chyby, datum vystavení reklamace list a kupující svým podpisem potvrdí předání reklamovaného zboží.
Prodávající určí, zda je odstranitelná nebo neodstranitelná.
Pokud jde o vadu, kterou může odstranit, má kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen odstranit tuto chybu bez zbytečného odkladu.
Za odstranitelné vady se považují vady zboží, které nemají kvalitu a užitečné vlastnosti zboží.
V případě, že prodaná věc nebyla použita, může kupující požadovat výměnu zboží. Pokud je to nutné, může se požadovat od kupujícího ve vztahu k části věci, pokud se týká pouze této části.
Prodávající má možnost odstranit chybu vyměnit vadnou věc za bezvadnou.
Pokud má kupující právo na výměnu věci nebo má právo odstoupit od smlouvy v souladu s právními předpisy, jestliže má kupující právo na výměnu věci nebo má nárok na odstoupení od smlouvy v případě opravy nebo většího počtu oprav.
Pokud kupující má právo na výměnu věci nebo má právo odstoupit od smlouvy o koupi zboží.
Pokud jde o neodstranitelnou vadu, v níž může být věc používána, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Při určování výše přiměřené slevy se zohledňuje charakter defektů, stupeň a způsob použití, doba použití a možnosti jeho dalšího využití.

Článek 4: Zánik záruky

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícího zaniká:

Ztrátou dokladu o koupi, ztrátou dodacího listu nebo ztrátou záruční listiny,
Neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
Uplynutím záruční doby zboží
Poškozením zboží (vlastní doprava, nadměrná zátěž, používání v rozporu s dokumentací, používání ostrých předmětů při rozbalování t.j. nože, nůžky, ořezávače …),
Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají na přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy),
Neodborným zacházením a obsluhou, neoprávněným zásahem a zásahem k tomu neoprávněné osobě.

×